Vertraging woningbouw door gebrek aan ambtelijke capaciteit?

Ik hoef natuurlijk niet te benadrukken dat er enorme uitdagingen zijn op de woningmarkt. Dat is de reden dat er grote druk is op het bouwen van nieuwe woningen en regio’s hebben meegewerkt aan het sluiten van woondeals om voor 2030 een groot aantal aan de woningvoorraad toe te voegen.

Ook regio FoodValley heeft op 8 maart 2023 samen met provincie Gelderland, Utrecht en het Rijk een woondeal gesloten voor het bouwen van een groot aantal woningen, waarbij Ede zich heeft gecommitteerd aan het realiseren van 7.000 nieuwe woningen.

In de Gelderlander van 30 augustus stond echter een artikel waarin werd beschreven dat de woningbouw in onze provincie mogelijk niet snel genoeg gaat door gebrek aan ambtelijke capaciteit bij de gemeenten. Als VVD maken ons zorgen dat dit ook in Ede het geval is en er niet voldoende gebouwd wordt. Temeer omdat bij verschillende dossiers de capaciteitsproblemen bij de gemeentelijke organisatie als argument voor vertraging wordt gebruikt.

Daarom heb ik namens de VVD de volgende raadsvragen gesteld aan het college:

 1. Is het college bekend met het artikel “Om deze reden dreigt de bouw van 100.000 Gelderse woningen voor 2030 te mislukken?” van 30 augustus in de Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/binnenland/om-deze-reden-dreigt-de-bouw-van-100-000-gelderse-woningen-voor-2030-te-mislukken~a91f4a1f/)?
 2. Herkent de gemeente Ede zich in de uitspraak van Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil dat de doelen zoals afgesproken alleen gehaald konden worden als het Rijk met extra geld voor ambtelijke capaciteit over de brug zou komen?
 3. Was dat ook voorwaardelijk voor de het ondertekenen van de woondeal van regio FoodValley met een doelstelling van 7.000 nieuwe woningen in onze gemeente?
 4. Zo ja, hoeveel extra geld/capaciteit is er voor Ede nodig en/of gevraagd?
 5. Heeft de gemeente Ede ook problemen met ambtelijke capaciteit voor het realiseren van de doelstelling in 2030?
 6. Zo ja, welke acties zijn er al uitgevoerd om hierop bij te sturen en wat is het resultaat daarvan? En was dit probleem ook al bekend bij het ondertekenen van de woondeal?
 7. Wat is de status van de woningbouw in Ede? Liggen we voor, achter of op schema voor 2030? En voorziet het College dat we de doelstelling gaan halen?
 8. In het artikel wordt nog gesproken over een zogenaamd startersprogramma van de provincie om nieuwe ambtenaren op te leiden (specifiek op het gebied van vergunningen). Is de gemeente daarmee bekend?
 9. Zo ja, zijn wij aangesloten bij dit programma en hebben we ook afspraken gemaakt over de uitstroom naar onze gemeente? Zo nee, waarom niet?
 10. Het lijkt alsof er bij de besteding van de extra middelen ten behoeve van de versterking realisatiekracht geen specifieke aandacht is voor extra capaciteit ten aanzien van de woningbouw. Is dat correct? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke extra rollen en/of investering lost dit specifieke capaciteitsprobleem op?
 11. Kunnen wij bij de aankomende begroting nog specifieke voorstellen van het College verwachten ten aanzien van uitbreiding van de ambtelijke capaciteit voor woningbouw of is dat niet nodig om de doelstelling te halen?

Ik ben benieuwd naar de beantwoording van het College (die ze binnen 30 dagen moeten doen)…

Bij deze het interview bij XON over onze raadsvragen:

Geef een reactie