Begroting 2020-2023: Door met onze ambities, zonder lastenverhoging…

De programmabegroting voor de periode 2020-2023 is weer vastgesteld. Goed om te zien dat het in Ede is gelukt om enerzijds de ambities uit het bestuursakkoord overeind te houden en anderzijds lastenverhogingen voor onze inwoners te voorkomen (in tegenstelling tot veel gemeenten om ons heen).

Op de website van VVD Ede is de bijdrage in 1e termijn hier te vinden: https://ede.vvd.nl/nieuws/37104/programmabegroting-2020-2023-1e-termijn

Lees hier mijn bijdrage in tweede termijn en een toelichting op ons stemgedrag bij de ingediende moties:

“Voorzitter,

In de eerste termijn hebben wij aandacht gevraagd voor het consistent inboeken van voor- en nadelen in onze begroting en zijn blij met de toezegging van het college dat daar bij het opstellen van de komende perspectiefnota kritisch naar wordt gekeken. Dat zullen wij dan ook doen…

Wij verwachten dan ook meer inzicht in de resultaten van de ombuigingen in het sociaal domein, de eventuele bijstellingen van de inkomsten die we van het Rijk krijgen, de kosten voor de omschakeling naar een 24-uurs dienst bij de brandweer, de onderbestedingen in de programma’s (en het investeringsfonds, waarvan we trouwens hopen dat onderbestedingen daarin gewoon gebruikt kunnen worden voor lopende zaken zoals bijvoorbeeld het sportakkoord of de culturele invulling van een deel van de Frisokazerne), de ontbrekende subsidie voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, kosten die we eventueel moeten maken in het kader van de PAS en de kosten die we moeten maken voor de Regiodeal. Er is nog veel te doen.

Goed om te horen dat het college uitbreiding van de bedrijventerreinen voor het ‘normale MKB’ meeneemt naar de komende regiotafel. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten daarvan. Wanneer kunnen we dat verwachten?

En het is ook goed dat er extra aandacht is voor bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Dit zorgt immers voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en mogelijk zelfs verminderde CO2 uitstoot doordat het verkeer dan beter doorstroomt.

In Ede Stad heb ik gememoreerd dat we ons ook vooral moeten realiseren dat we het in Ede nog niet zo slecht voor elkaar hebben. Terwijl in de omliggende gemeenten de belastingen flink stijgen, projecten worden stopgezet en zelfs basisvoorzieningen zoals bibliotheken en zwembaden worden gesloten, kunnen wij door met het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambities.

Een goede zaak!

Dit doen we door verstandig met ons geld om te gaan, te kijken waar het slimmer en efficiënter kan, maar ook door niet te veel op te potten en onze reserves te gebruiken waar nodig.

Als VVD zullen wij blijven bewaken dat we als gemeente financieel gezond blijven en onze (groei)kansen grijpen waar het kan.

Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor het geleverde resultaat en zullen instemmen met de voorliggende begroting.

Dank u wel.”

Daarnaast zijn nog een aantal ingediende moties in stemming gebracht:
 1. SGP – Groene daken op bushokjes (aangenomen)
  Deze motie roept het college op om bij aanbesteding vergroening van daken van bushokjes mee te nemen.
  Wij hebben TEGEN gestemd, omdat wij vinden dat je dat vooral aan de ondernemer/eigenaar zou moeten laten. Nu bleek bij de raadsvergadering dat de gemeente net zelf bushokjes heeft overgenomen (!). Onbegrijpelijk, maar daar komt het college op verzoek van de raad nog op terug.

 2. SGP – Kleine windmolens (aangenomen)
  Het is de bedoeling om bij informatiebijeenkomsten kleine windmolens ook onder de aandacht te brengen bij ondernemers in het buitengebied.
  Dat vonden wij een goede zaak en hebben VOOR gestemd.

 3. CU – Onderzoeken fysiek hulploket voor hulpvragen inwoners (aangenomen)
  Hierin wordt opgeroepen om te onderzoeken of er een extra hulploket naar Bennekoms voorbeeld kan worden ingericht in Ede.
  Wij hebben TEGEN gestemd, omdat het in Bennekom juist door de inwoners zelf tot stand is gekomen en wij dat vooral moeten stimuleren en niet alles als overheid moeten regelen. De wethouder was het daar trouwens mee eens.

 4. CDA/VVD – Alcoholgebruik jongeren (aangenomen)
  In deze motie wordt opgeroepen om het huidige beleid ten aanzien van alcoholgebruik en jongeren te evalueren en aan te scherpen waar nodig.
  Wij hebben deze motie mee ingediend en uiteraard VOOR gestemd.

 5. CDA – Welkomstpakket nieuwe inwoners (aangenomen)
  Hiermee wordt opgeroepen om nieuwe inwoners van onze gemeente een welkomstpakket te sturen met informatie over de gemeente. Het geld was al eerder beschikbaar gesteld door de raad, maar nu moest het nog worden gedaan.
  Ondanks dat de burgemeester de motie ontraadde, werd hij bijna met algemene stemmen aangenomen. Wij hebben VOOR gestemd.

 6. BB/VVD – Impact bezuinigingen openbare ruimte op werkbedrijf (aangenomen)
  Bij de begroting wordt een bedrag ingeboekt voor bezuinigingen op de openbare ruimte. In de motie wordt opgeroepen om te kijken of dat impact heeft op het resultaat van het sociaal werkbedrijf.
  Wij hebben hem mee ingediend, omdat wij vinden dat je goed moet uitkijken dat je niet op de ene post bespaart en dan op de andere weer minder verdient. Dan is het effect van de bezuiniging namelijk nihil en zou je het dus niet moeten doen. Wij hebben natuurlijk VOOR gestemd.

 7. GB – Geboortebos (aangenomen)
  In deze motie wordt gevraagd aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn om een geboortebos in te richten.
  Wij hebben VOOR gestemd omdat we het idee heel sympathiek vinden, maar zijn nog wel benieuwd naar de definitieve invulling en kosten. Op basis van dat resultaat zullen we ons uiteindelijke standpunt bepalen.

 8. GB – Parkeerplaats zwangere vrouwen/gezinnen (aangenomen)
  Door de partijen werd verzocht om een aantal parkeerplaatsen in te richten voor zwangere vrouwen en gezinnen.
  Wij hebben TEGEN gestemd, omdat wij het niet echt noodzakelijk vinden, moeilijk te handhaven en het ook niet wenselijk vinden om dat op mogelijk meer plekken in Ede te doen.

 9. GB – Duurzame Energie Barometer (aangenomen)
  Een motie om een eenvoudig toegankelijke barometer te maken waarmee inwoners kunnen zien hoe we het als gemeente doen op het gebied van duurzaamheid.
  In onze stemverklaring hebben we nogmaals benadrukt dat we het idee heel sympathiek vinden, maar nu het gevoel hebben dat we een blanco cheque uitdelen om zoiets in te richten. Wij willen eerst inzicht hebben in wat het precies zou moeten worden en wat het kost, voordat we daar JA tegen kunnen zeggen. Daarom hebben we TEGEN gestemd.

 10. GL – Pilots (verworpen)
  GroenLinks riep met een aantal partijen op om richtlijnen op te stellen voor pilots die we doen binnen de gemeente.
  Als VVD hebben we TEGEN gestemd, omdat we van mening zijn dat we als raad niet op de stoel van de uitvoering moeten gaan zitten en ook bang zijn dat we op basis van een aantal mislukte pilots beleid gaan maken. Dat willen we niet.

 11. GL – Verlagen snelheid N224 (verworpen)
  De laatste motie ging over het direct verlagen van de snelheid op de N224 naar 50 kilometer per uur en de groene golf aan te passen.
  Als VVD vinden we dat je vooral de snelheid niet direct moet koppelen aan de veiligheid en zijn we ook van mening dat je integraal moet kijken naar snelheid, doorstroom, aanrijtijden van de hulpverleners en dergelijke. Wij vonden deze oproep te eenzijdig en hebben TEGEN gestemd.

De vergadering inclusief link naar de bijlagen is hier te vinden:
https://ede.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/535028/

Lees ook het artikel in de Gelderlander waarin ik ben geciteerd: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2429888/Gemeenteraad-Ede-akkoord-met-begroting

Als VVD Ede zijn we blij met het resultaat temeer omdat we door kunnen met onze ambities die we hebben vastgesteld in het bestuursakkoord zonder bijvoorbeeld de belastingen te verhogen!

Geef een reactie