Oppotten of uitgeven?

Op 22 juni en 6 juli werd de voorjaarsbrief in de gemeente Ede behandeld. Vanwege het feit dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de inkomsten vanuit het Rijk in 2026 en 2027 (het ‘ravijn’) had het college besloten een beleidsarm document te maken en alle investeringen vooruit te schuiven voor afweging bij de programmabegroting in november.

De gemeente Ede staat er echter financieel uitstekend voor en heeft grote reserves. Daarom begrepen wij ook niet dat er niet nu al geinvesteerd wordt in onze gemeente in plaats van het allemaal weer een half jaar uit te stellen. Daarnaast zou je ook nog geld kunnen teruggeven aan onze inwoners en ondernemers, omdat ze enerzijds het geld zelf hebben betaald via de belasting en het anderzijds financieel lastige tijden zijn en elke lastverlichting kan helpen.

Bij deze onze bijdrage voor de 1e en 2e termijn en een link naar de drie moties die we hebben ingediend tijdens de vergadering van 6 juli. De motie Waarschuwingssysteem Natuurbranden is unaniem aangenomen, de motie zorg boa’s is weggestemd (maar de burgemeester heeft wel toegezegd met een voorstel te komen in het najaar) en de (coalitie)partijen wilden zoals verwacht geen lastenverlichting.

Hopelijk zitten we de volgende periode weer zelf aan de knoppen…

Het artikel in Ede Stad: https://www.edestad.nl/lokaal/politiek/940767/oppotten-of-uitgeven-bij-de-gemeente-ede-klotst-het-geld-tege

De moties:

De eerste termijn:

“Voorzitter,

Mijn collega Thimo Harmsen zei al tijdens de behandeling van de jaarrekening: “Laten we het dak repareren als de zon schijnt!” en wilde al een voorschot nemen op de investeringen voor de toekomst. Hoe eerder hoe beter zou je zeggen (net zoals we bij het extra geld voor de alternatieve jaarwisseling ook al deden – er moest immers worden gestart met de voorbereidingen).

De zon is immers al aardig onder als we kijken naar de financiële situatie voor vele inwoners en ondernemers, maar bij de gemeente klotst het geld tegen de plinten op. Sterker nog: Na de afgelopen meicirculaire is onze eindstand van de reserve in 2027 in plaats van 31,6M zelfs 59,4M. Een extra (incidentele) meevaller van bijna 28M euro!

Maar goed, volgens het College was dat te vroeg en moesten we dat vooral bewaren tot de integrale behandeling bij de Voorjaarsbrief zoals we altijd deden. Om toch een beetje cynisch te zijn: “Waarom zou je ook afwijken van je standaard aanpak als de nood hoog is bij onze Edenaren??” En dan verwacht je natuurlijk een hoop initiatieven van het College, maar helaas, de Voorjaarsbrief is nog nooit zo dun is geweest. Onbegrijpelijk!

De VVD is niet van cadeautjes, maar we vinden ondertussen dat er écht moet worden uitgegeven om Ede vooruit te helpen. Bij de tweede termijn zullen we daarom ook met een aantal voorstellen komen om te investeren in onze veiligheid, lastenverlichting, infrastructuur en bedrijventerreinen. Laat ik een aantal zaken noemen die wij overwegen:

Als eerste hebben we een aantal weken geleden gezien (en gelezen) dat zorgfraude door met name ZZP-ers een groot probleem is (helaas ook in onze gemeente). Wij willen daarom extra investeren in betere continue handhaving in de zorg waar uiteraard ook extra capaciteit voor nodig is. We zullen met een motie komen voor het instellen van formatieplaatsen voor zogenaamde zorg-BOA’s in onze gemeente. Laten we in Ede blijven vooroplopen op het gebied van goede en betrouwbare zorg, en de frauderende ZZP-ers en zorgcowboys opsporen en heel hard aanpakken!

Op de tweede plaats zijn we ondertussen als raad behoorlijk goed geïnformeerd over de risico’s van natuurbranden, maar we vinden dat we dat ook nog zichtbaarder moeten doen voor onze inwoners en bezoekers. Wij zullen daarom met een motie komen voor het inrichten van een waarschuwingssysteem Natuurbranden bijvoorbeeld bij ingangen van onze gemeente (zoals in vele landen al wordt gebruikt – u kent ze misschien wel van uw vakantie in Frankrijk, zo’n bord met een wijzer wat het risiconiveau op die dag is). En dan aangevuld met een doorlopende informatiecampagne over het risico en wat te doen bij het ontdekken van een brand.

Ten derde vinden we als VVD dat we de lastendruk voor onze inwoners en ondernemers moeten verminderen en overwegen met een aantal moties/amendementen te komen voor bijvoorbeeld het verlagen van de OZB, de parkeertarieven of afschaffen van de hondenbelasting. Het geeft de inwoners en ondernemers wat extra lucht in deze lastige tijden waar alles steeds duurder wordt.

En ook incidenteel kunnen we iets doen zoals een eenmalige teruggave op de belastingen door middel van het bijvoorbeeld verlagen van de leges op paspoorten en/of rijbewijzen. Ook hiervoor zullen we waarschijnlijk een amendement voorbereiden.

Tot slot hebben we dan natuurlijk nog het probleem van de netcongestie waardoor we grote problemen hebben om bedrijventerreinen uit te breiden, nieuwe bedrijventerreinen te openen of zelfs individuele ondernemers aan te sluiten die zelf energie willen opwekken. Laten we als gemeente investeren in een eigen energieopslag of helpen om een initiatief van een marktpartij te versnellen zodat we minder afhankelijk zijn van de snelheid van Liander/TenneT of de uitvoering van de landelijke Routekaart Energieopslag die op 7 juni is verschenen.  We hebben nu stroom nodig en moeten dus ook nu op dit vlak geld uitgeven voor de toekomst van Ede! Ook hiervoor zullen we een motie indienen.

Zoals u ziet, heeft de VVD wél ideeën om de grote zak geld slim te investeren in onze gemeente en haar inwoners/ondernemers. Wij wensen het College veel aanvullende inspiratie en vooral veel lef. Nu is het tijd voor actie en moeten we aan de slag gaan om het dak te repareren!

Dank u wel.”

De 2e termijn:

Voorzitter,

Van de VVD mag gemeente Ede het beste jongetje van de klas zijn in gemeenteland! De fijnste gemeente om in te wonen, de beste scholen, de mooiste omgeving, de leukste evenementen, het meest progressieve College en de meest solide begroting om er willekeurig een paar te noemen…

Dat geldt voor de VVD dan natuurlijk ook voor de gemeente met de laagste lasten voor onze inwoners en ondernemers, zeker als we financieel zo ruim in onze jas zitten. Waarom toch tevreden met die ondergrens uit het bestuursakkoord? Een tandje extra mag toch ook? Zeker in de huidige tijd? En ja, dat kost geld (ook de komende jaren).

Bij het benoemen van de OZB zitten sommige partijen altijd gelijk in de gordijnen en dat wilden we nu voorkomen. Daarom een motie om geen inflatiecorrectie door te voeren op onze gemeentelijke belastingen in 2024 met het volgende dictum:

  • De inflatiecorrectie voor de gemeentelijke lasten, die is vastgelegd in de Nota lokale heffingen, in 2024 niet door te voeren en de kosten te dekken uit de Algemene Reserve en te verwerken in de Programmabegroting 2024-2027.

Deze motie dienen wij samen in met: DPE, BB

Ook op het gebied van zorg mogen (of beter nog moeten) we proberen het beste jongetje van de klas te zijn. En dat doen we naar de mening van de VVD ook al heel behoorlijk. Het is dan wel belangrijk dat elke euro terechtkomt bij mensen die het hard nodig hebben en niet bij zorgverleners (als we ze zo mogen noemen) die de boel belazeren (zoals dat helaas ook in onze gemeente gebeurt). Om ervoor te zorgen dat we dit zoveel mogelijk tegengaan en de huidige zorgmedewerkers zich helemaal kunnen richten op zorg en ondersteuning, willen we graag een motie indienen om, in eerste instantie tijdelijk, een voorstel uit te werken om twee zogenaamde zorg boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) aan te stellen, met het volgende dictum:

  • een voorstel uit te werken voor het tijdelijk (2 jaar) aanstellen van minimaal 2 fte’s ‘zorg boa’s’ en dit voorstel (inclusief benodigde dekking) bij de Programmabegroting 2025-2028 voor integrale afweging en besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad;
  • medio 2025 te evalueren of deze extra formatieplaatsen het gewenste positieve effect opleveren voor opsporing en handhaving van zorgfraude in onze gemeente;
  • de uitkomsten van de evaluatie te bespreken met de gemeenteraad;
  • op basis van de uitkomsten van de evaluatie te bepalen of deze formatieplaatsen structureel worden opgenomen in de Programmabegroting.

Deze motie dienen wij samen in met:

Tot slot, zoals ook al aangekondigd in mijn eerste bijdrage, willen we nog een stapje extra doen op het gebied van het voorkomen van natuurbranden. Er gebeurt al heel veel met stukjes in de krant, een website natuurbrandrisico.nl en tijdelijke matrixborden in het hoogseizoen, maar we zouden dit graag een iets permanenter karakter willen geven (zeker omdat het risico door het hele jaar aanwezig is – kijk maar naar afgelopen april t/m juni). Daarom een motie ‘waarschuwingssysteem natuurbranden’ met het volgende dictum:

  • Een voorstel uit te werken voor een permanent Waarschuwingssysteem Natuurbranden met (digitale) borden bij de ingangen van onze gemeente inclusief een terugkerende bewustwordingscampagne om inwoners en bezoekers te informeren over hoe om te gaan met een bepaalde waarschuwing en dit voorstel (inclusief benodigde dekking) bij de programmabegroting aan te bieden aan de gemeenteraad ter integrale afweging en besluitvorming.

Deze motie dienen wij samen in met: D66

Dan moet mij tot slot nog wat van het hart.

De laatste tijd wordt er door het college wat gemakzuchtig omgegaan met aangenomen moties en amendementen van de raad, zoals door meerdere partijen in coalitie en oppositie op diverse raadsvergaderingen is benoemd. De VVD hoopt dat het college deze keer voortvarend aan de slag gaat met de uitkomsten van de voorjaarsbrief en wenst het college (en ambtelijke) organisatie veel daadkracht om met een stevige programmabegroting te komen, waarin ze laat zien dat we écht doorinvesteren in de ontwikkeling van onze mooie gemeente.

Daarmee blijven we namelijk het beste jongetje van de klas en daar mogen we trots op zijn!

Dank u wel.”

Geef een reactie